Utställningen kuraterad och producerad av Christel Lundberg på Galleri 21 i Malmö

Deltagande konstnärer/ participating artists:
OUTDOOR LIBRARY(S)
YNKB(DK)
THE LEARNING SITE(DK) & (S)
BRETT BLOOM(US)
BONNIE FORTUNE(US)
SARAH LEWISON(US)
KULTIVATOR(S)
NANCE KLEHM (US)
STAFFAN SCHMIDT(S)

RADICAL ART PRACTISES är ett projekt om konstnärer som arbetar med konstnärliga processer på fängelser, skolor, offentliga platser och i krigszoner och som har för avsikt att visa udda praktiker som används inom samtidens konstområden, där konstnärer fokuserar på samhällsprocesser och samarbeten med etiska syften. Bildkonstnärer inom detta fält arbetar crossover det vill säga över traditionella samarbetsgränser och professioner. Radical Art Practises har som mål att lyfta konstnärers arbete mot Rio-konventionens och Agenda 21’s idé om samverkan för ett hållbart samhälle på alla plan, socialt /kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt.
Internationella konstnärer/ grupper från bland annat USA, Danmark och Sverige bjuds in för att presentera sina projekt och verksamheter. Projektet bygger på delaktighet och dialog.
Radical Art Practises är ett konstnärsdrivet projekt av OUTDOOR LIBRARY, Christel Lundberg, i samarbete med Galleri 21, ett konstnärsdrivet galleri.
Med stöd av: Statens Kulturråd, Region Skåne, Malmö Stad, Roos Neon & Mediaverkstaden Skåne// RADICAL ART PRACTISES is a project about artists working with art practises at prisons, schools, public spaces and war zones. Radical Art Practises wants to show unusual practises used in contemporary art context, and artists directly acting in processes in societies and collaboration with ethical purposes. Artists within this field works crossover, crossing traditional borders of collaborations and professions. Radical Art Practises has a purpose to connect art practises to The Rio-convention and Agenda 21, the goals to relate artists work with collective action for a sustainable society on social/cultural, environmental and economical level.
International artist/ groups from US, Denmark and Sweden are invited to present their activities and projects. Radical Art Practices is built on participation and dialogue.
Radical Art Practises is an artist-run project by OUTDOOR LIBRARY, Christel Lundberg, in collaboration with Galleri 21, an artist run gallery.
Supported by: Statens Kulturråd, Region Skåne, Malmö Stad, Roos Neon & Mediaverkstaden Skåne
Live paint the Radical Art Practises opening card at Parkeringshuset Anna.

Särskild gäst/Special guest: GODNATTSAGOR INIFRÅN, MALMÖ STADSBIBLIOTEK

VERNISSAGE/OPENING 7 MAJ 2011 kl 12-16
RADICAL ART PRACTISES LECTURESERIE SÖNDAG 15 MAJ
i samband med utställningen också Radical Art Lectures:
Söndagen/Sunday den 15/5 kl 12-20 föreläsningar med:
YNKB, THE LEARNING SITE, BRETT BLOOM, BONNIE FORTUNE, SARAH LEWISON, KULTIVATOR & STAFFAN SCHMIDT
På kvällen kl 18 Musik: Pöntinen Nästesjö Version
& sedan Potluck dinner: Ta med en grönsak till soppan!/Bring av vegetable for the soup!
———————-

Radical Art Lectures även:
Torsdag/Thursday 19/5 kl 18-20 – Attac Malmö-Lund ” En annan ekonomi är möjlig”
&
Torsdag/Thursday 26/5 kl 18-20 . Godnattsagor inifrån, Stadsbiblioteket i Malmö
OUTDOOR LIBRARY (S) OUTDOOR LIBRARY är ett mobilt utomhusbibliotek med en ständigt växande dokumentation av konstaktiviteter på nationellt och internationellt plan, som också organiserar aktiviteter, filmvisningar och utställningar med sitt innehåll. Öppnade på Pineapple @ European Social Forum, 2008. På Radical Art Practises visar Outdoor Library sitt innehåll. (Info: http://www.terrang.nu // 
OUTDOOR LIBRARY is a mobile outdoor library with documentation of art activities of national and international level. as well as an organizer of activities, filmscreenings and exhibitions with its content. OUTDOOR LIBRARY was showed first time at Pineapple @ European Social Forum, 2008.OUTDOOR LIBRARY is organized by Christel Lundberg (S) . At Radical Art Practises Outdoor Library makes a presentation of its content. 
Info: http://www.terrang.nu

YNKB ,KIRSTEN DUFOUR & FINN THYBO ANDERSEN, (DK)
YNKB presenterar på Radical Art Practises konstprojektet “People’s Museum”, som realiserades i Birzeit, Palestina, en by som ligger 12 km norr om Ramallah mellan åren 2007 – 2009 av de två danska konstgrupperna: Parfyme and YNKB.
Idén var att skapa ett “från botten och upp” museum, och representerar en samling av ting, berättelser och minnen av boende på en plats i Palestina. Projektet söker en annorlunda version av begreppet museum. Det är hur människor vill representera sig själva.
För ytterligare information om Peoples Museum, Parfyme och YNKB,info:
http://www.parfyme.dk/
http://www.ynkb.dk/
//YNKB ,KIRSTEN DUFOUR & FINN THYBO ANDERSEN, (DK)
For the Radical Art Practises Group Exhibition YNKB will make an presentation of the artproject “People’s Museum”, realized in Birzeit, Palestine, a village 12 km north of Ramallah from 2007 to 2009 by the two Danish art groups: Parfyme and YNKB 
The idea was to create a “from bottom up” museum, which represents a collection of items, histories and memories of the residents in a specific locality in Palestine. The project seeks a different approach to the concept of a museum. 
It is about how people want to represent themselves.
For further information about Peoples Museum, Parfyme and YNKB, please see:
http://www.parfyme.dk/
http://www.ynkb.dk/

THE LEARNING SITE, RIKKE LUTHER & CECILIA WENDT (DK) & (S)
The Learning Site fokuserar på de lokala förhållanden som råder där de utför konst. Detta innebär en kritisk undersökning av materiella resurser och ekonomier inom specifika situationer. Varje situation kan innebära granskning av ekonomiska och miljömässiga faktorer, men också arbetstagarnas rättigheter, äganderätt och produktion och fördelning av kunskap, som udnersöks tillsammans för att producera en mängd kritiska perspektiv.(Info: http://www.learningsite.info/)// THE LEARNING SITE, RIKKE LUTHER & CECILIA WENDT (DK) & (S)
The Learning Site focuses on the local conditions in which its art 
practice is located. This entails a critical examination of the 
material resources and economies available within specific situations. 
Each situation may entail examination of economic and environmental 
factors, but also labor rights, property rights and the production and 
distribution of knowledge, which are investigated in tandem to produce a variety of different critical perspectives.
http://www.learningsite.info/)

TEMPORARY SERVICES, BONNIE FORTUNE & BRETT BLOOM (US)
Temporary Services, en konstnärsgrupp med bas i Chicago visar sitt arbete med ”Something Has Got To Give: Urban Wild Habitat”
När människor upptar mer utrymme, avfallet ökar och mängden av oersättliga naturresurser, djur och växters livsmiljö minskar och förtvinar, är hotet lika stort eller större än det klimatförändringar som står inför oss, men diskuteras inte i populär debatter.Vi förlorar eller är på väg att förlora biologisk mångfald överallt. Även om vi kan ha en möjlighet att dra ner på koldioxidutsläppen och så småningom absorbera stora mängder av det, kan vi inte ersätta den biologiska mångfalden. När det kollapsar, och hela arter försvinner hotas vår hälsa och vår överlevnad blir allt mer osäker. Denna månad röstar regeringen i Bolivia för att ge lika rättigheter till naturen. Lika rättigheter och skydd under lagen som människan har. Det är en möjlighet att ompröva hur mänsklig aktivitet och dess inverkan på världen kan begränsas. Lagstiftningen i Bolivia är en utgångspunkt, men fler åtgärder från lagstiftning till design bör övervägas globalt.Vi är intresserade av storskaliga bevarandeinsatser som skyddar och utökar vilda platser och skapandet av migrationskorridorer med vidd över kontinenter för vilda djur. Vi anser också att de urbana rummen som vi lever i kan designas om för djurlivsmiljö, särskilt de som är mest hotade. Detta är ett pågående forskningsprojekt om interaktionen mellan byggd miljö och djurens livsmiljö. Våra ritningar är förslag till hur stadsrum, i detta fall Köpenhamn, skulle kunna förändras med djurs livsmiljö i våra tankar.” (Let’s Re-make) (Info:http://www.temporaryservices.org/ samt info om Brett Bloom : http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors0/bloombio.htmloch Bonnie Fortune: http://www.bonniefortune.info/)//TEMPORARY SERVICES, BONNIE FORTUNE & BRETT BLOOM (US)
Temporary Services is an artist group based in Chicago. For Radical Art Practises they will make a presentation of 
”Something Has Got To Give: Urban Wild Habitat”
”As people occupy more space, waste increasing amounts of irreplaceable natural resources, animal and plant habitat diminishes
and atrophies, a threat equal to or greater than climate change faces us but is not being discussed in popular debates. We are losing, or
are on the verge of losing, biodiversity everywhere. While we may be able to bring carbon emissions down and eventually absorb large
amounts of it, we cannot replace biodiversity. Once it collapses, and entire species disappear, the health of our home is greatly
compromised and our own survival becomes less certain.
This month in Bolivia, the government is voting to grant equal rights to the natural world. The same rights and protections under law that
humans have. The possibility to rethink how human activity and its impact on the world can be limited exists. The legislation in Bolivia
is a starting point, but more measures from legislation to design should be considered globally.
We are interested in large scale conservation efforts that preserve and expand wild spaces and create continent wide animal migration corridors. We also think that the urban spaces we inhabit can be redesigned to make more space for animal habitat, particularly those that are the most endangered.
This is an ongoing research project into the interaction between the built environment and animal habitat. Our drawings propose ways in which city spaces, in this instance the city of Copenhagen, could be reconfigured with animal habitats in mind.”
Let’s Re-make
(Info:http://www.temporaryservices.org/
Brett Bloom : http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors0/bloombio.html
Bonnie Fortune: http://www.bonniefortune.info/)

SARAH LEWISON (US) 
Sarah Lewison presenterar på Radical Art Practises två pågående projekt i Yunnan, Kina: ”World Heritage Beer Garden Picnic & Rough Assembly; the poetics of the oil refinery encountering the poets of the bamboo grove”, 2008- & ”the poetics of the oil refinery encountering the poets of the bamboo grove” (work in progress). 
Båda projekten ger en bild av vad som sker när ett traditionellt jordbrukssamhälle öppnar sig för nya former av handel. Utöver materiella förändringar, sker det skiften i hur människor relaterar sig till varandra: tidigare socialistiska attityder om det kollektiva från tiden under Mao skingras, och det gemensamma ”arvet” återges som handelsvara. 
Enligt neo-liberal kapitalism, är alla former och storlekar i livet (naturen, människan, vilda, tama), är föremål för dominans och omvandling till penningvärde – för att bli typer av ”egendom”. Genom att använda videoupptagningar och anekdoter särskilt om hur föremål har relationer utanför mänsklig inblandning, är det en spekulation om hur egendom som något levande och motståndskraftigt. Genom att skala om våra föreställningar om ”egendom” (som har gjorts av företag som Monsanto inom verkstadsindustrin och privatiseringen av xgenes) kan nya rörelser av frigörande praktiker uppstå. (Info: http://www.carbonfarm.us/)//For Radical Art Practises Sarah Lewison she makes a presentation of two on-going projects in Yunnan, China: ”World Heritage Beer Garden Picnic & Rough Assembly”, 2008 and ”the poetics of the oil refinery Both projects are informed by an interest in what happens in a traditionally agrarian society that is just opening up to new forms of commerce. Besides material changes, there are changes in how people relate to either other: the conditioned socialist attitudes of sharing from the years under Mao are being diluted, and indigenous ”heritage” is being reproduced as a market commodity.
Under the logics of neoliberal capitalism, all forms and scales of life (nature, human, wild, domesticated, neuro-cellular), are subject to domination and monetization- to becoming kinds of “property.” Using as evidence video footage and anecdotes drawn especially from ideas about how objects have relations outside of human intervention, I speculate about property as something animated and resistant. By rescaling our notions of “property” ( as has been done by corporations like Monsanto in the engineering and privatization of xgenes), might new trajectories of liberating practice appear? (Info: http://www.carbonfarm.us/)

KULTIVATOR (S)
Kultivator grundades 2005 av konstnärerna Mathieu Vrijman och Malin Lindmark Vrijman tillsammans med jordbrukarna Maria Lindmark och Henric Stigeborn. Medlem sedan 2007 är också Marlene Lindmark. Kultivator startar och utför and projekt, utställningar och workshops som utforskar möjliga alternativa berättelser för framtida utveckling inom konst och jordbruk, med medlemmar eller/och inviterade gäster och allmänheten. Kultivator har sin hemvist och utställningsrum på Öland och mjölkgård med 30 kor + kyckling, ankor, får och hästar. Sedan starten 2005 har cirka 50 konstnärer, forskare och bönder besökt och arbetat i lokalerna. På Radical Art Practises visar Kultivator en tidslinje över de sex senaste årens verksamhet, som konstnärer, aktivister och kulturproducenter, men också som jordbrukare och trädgårdsmästare på gården på Öland. De två aspekterna av tidslinjen behandlar frågor om radikal förändring kontra förändring, som växer långsamt fram, de snabba, spontana idéerna och genomföranden, versus de som tar flera år att förverkliga. (Info: www.kultivator.org)//KULTIVATOR (S)
Kultivator was founded in 2005 by the artists Mathieu Vrijman and Malin Lindmark Vrijman and the farmers Maria Lindmark och Henric Stigeborn. Member since 2007 is also Marlene Lindmark. Kultivator initiate and execute projects, exhibitions and workshops that explores possible alternative narratives for future development within art and farming, with the members or/and invited guests and the public. At site on Öland, Sweden, Kultivator has a residency, exhibition space and a dairy farm with 30 cows + chicken, ducks, sheep and horses. Since the start in 2005, approximately 50 artists, researchers and farmers has visited and worked on the premises.
At the RAP exhibition in Galleri 21 Kultivator will show a timeline of their activities the last six years, both as artists, activists and cultural producers, and as farmers and gardeners on their farm on Öland Sweden. The two aspects of the timeline addresses issues of radical change versus change growing out slowly, of temporary, quick ideas and set ups, versus the ones that take several years to realize. (Info: www.kultivator.org)
NANCE KLEHM (US)
”Hur vi lever i stan är lika mycket biologiskt förutbestämt som det är socio-kulturellt determinerat. Våra städer är ett resultat av våra vana att konstant störa jorden och av vårt icke systemtänkande. Nance Klehm presenterar 3 projekt på Radical Art Practises: ett kollektivt: a collective kompostprojekt Humble Pile Chicago, utvinning av energi i cykeldrivna jord centrat The Ground Rules och min livslånga praktik att omtolka vikten av biologisk infrastruktur i staden. Jag är en medborgare, en jordtillverkare och en ogräsätare.”
(Info: http://spontaneousvegetation.net/)
//”How we live in a city is just as much biologically determined as it is socio-culturally determined. Our cities are results of our habituation of continually disturbing soils and our non-systems thinking. These three projects: a collective humanure project Humble Pile Chicago, the bicycle powered community soil centers of The Ground Rules and my life-long practice of foraging reinterpret the importance of biological infrastructure in a city.
I am a citizen, a soil maker and a weedeater.
Nance Klehm
(Info: http://spontaneousvegetation.net/)

SPECIELL GÄST: GODNATTSAGOR INIFRÅN, STADSBIBLIOTEKET I MALMÖ (S)
Tusentals barn i Sverige har en brottsdömd och frihetsberövad mamma eller pappa. Tusentals föräldrar befinner sig bakom fängelsemurarna och kan inte ta del av sina barns vardag. Våren 2008 startade Malmö Stadsbibliotek projektet Godnattsagor inifrån. Projektet handlar om att ge föräldrar som sitter i fängelse möjlighet att tala in godnattsagor på cd till sina barn. Syftet är att stärka relationen mellan barn och förälder och minska de negativa effekter som kan uppstå i och med fängelsetiden. Utvärderingen visar att papporna vuxit med uppgiften, känt sig stärkta i sitt föräldraskap och fått ett större självförtroende när det gäller att läsa högt. För barnen har sagorna skänkt glädje, tröst och närvaro av den frånvarande föräldern. 
(Info: http://www.godnattsagorinifran.blogspot.com/)//SPECIAL GUEST: 
GOODNIGHT STORIES FROM THE INSIDE, MALMÖ CITY LIBRARY
Thousands of children in Sweden has a criminal convicted and detained mom or dad. Thousands of parents are behind prison walls and can not take part in their children’s everyday lives. In the spring of 2008 started Malmö City Library project Goodnight Stories from the inside. The project is about giving parents who are in prison an opportunity to tell the bedtime stories on CD for their children. The aim is to strengthen the relationship between parent and child and reduce the negative effects that may occur in the prison. The evaluation shows that fathers have grown with the task, felt strengthened in their parenting and to become more self-confidence in reading aloud. For the kids’ stories bring joy, comfort, and the presence of the absent parent. (Info: http://www.godnattsagorinifran.blogspot.com/)