Att sälja en spegel
© Christel Lundberg/ Bildupphovsrätt, 2013, ”Att sälja en spegel”

Galleri Rostrum, Foto i fokus, 2013

Serien ”Att sälja en spegel” har tillkommit i studiet av annonser för begagnade speglar från olika auktionssiter på webben.

Det kan förmodas att de som har tagit fotografierna först och främst varit intresserade av att representera själva objektet spegel. Dock infinner sig en dunkel förnimmelse av att omedvetna föreställningar kring speglarnas värld smugit sig in i beslutet om hur fotografiet ska gestalta en spegel. Resultaten har blivit ett fokus på den värld som omger speglar. Denna värld kan vara djupt personlig och avslöjande samtidigt som den är missvisande om nu syftet är att sälja en spegel.

I mitt arbete med fotografierna har jag fokuserat på narrativa kvalitéer och hjälpt fotografierna en bit på traven. De har retuscherats och sträckts upp, omkomponerats, filtrerats och färgbearbetats. Min intention är att avklä det som i originalfotografierna är i sin linda.

Jag har bl.a. inspirerats av Sherrie Levines och Louise Lawlers fotografiska arbeten.
Sherrie Levine fotograferade av Walker Evans dokumentära fotografier direkt ur utställningskataloger. Genom att hon förde in fotografier från facket”dokumentärt” och ”vetenskapligt” till en etablerad konstkontext, så fick dessa fotografier status som konst.

Louise Lawlers fotograferier av modernistiska mästerverk placerade i konstsamlares hem där mästerverken är omgivna av privata föremål utgör också inspiration, precis som hon har jag agerat spion.

”Att sälja en spegel” följer dessa kvinnliga pionjärers spår, och jag vill precis som de diskutera originalrättigheter och hur konstvärlden fungerar. Min fascination för öppningar in i så kallade ”vanliga” folks hem och liv är samtidigt av stor betydelse.

2013, Christel Lundberg

In English:
The photographic serie ”To Sell a Mirror” is a the study of currently available used mirrors from various auction sites on the Web.

It can be assumed that those who took the photographs first and foremost been interested in representing the actual object mirror. However arises a dim perception of the unconscious beliefs about mirrors world crept into the decision about how the photograph should portray a mirror. The results have been a focus on the world surrounding mirrors. This world can be deeply personal and revealing at the same time as it is misleading if now the aim is to sell a mirror.

In my work with the photographs I have focused on narrative qualities and photographs helped a bit along the way. The retouched and stretched up, filtered and processed color. My intention is to reveal it as original photographs.

I have in this worked been inspired by Sherrie Levine and Louise Lawler’s photographic works.
Sherrie Levine photographed Walker Evans documentary photographs directly from exhibition catalogs. By that she brought photographs from the ”documentary” and ”scientific” field to an established art context, which implicated that these photographs received status as art.

Louise Lawler photographs of Modernist masterpieces located in the art collector’s home where the art pieces are surrounded by private objects also provide inspiration, just like her, I acted as a spy and intruder in everyday life.

”Selling a mirror” follows these female pioneers track and I would just like the original rights and discuss how the art world works. My fascination for openings into the so-called ”ordinary” people’s homes and lives are also of great importance.

2013 Christel Lundberg